Παράδοση-Παραλαβή στη Μουφτεία Ξάνθης το αργότερο έως την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

Συστήθηκε, με σχετική απόφαση την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τριμελής επιτροπή  για τη λεπτομερή  καταγραφή της κινητής περιουσίας της Μουφτείας Ξάνθης, αρχείο φακέλλων, αποφάσεων, εγγράφων κ.α., και τη σύνταξη πρακτικού καταγραφής σε 3 εργάσιμες ημέρες που θα υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής: Παπαθανασίου Γεώργιος, Νιζάμ Μεχμέτ, Χαλήλ Καράνταϊ και οι : απέρχόμενος Μουφτής, νέος Τοποτηρητής Μουφτής.

Το Πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής το οποίο στο σώμα του περιλαμβάνει το πρακτικό καταγραφής καθώς και τυχόν υπηρεσιακές εκκρεμότητες, συντάσσεται και υπογράφεται από τον απερχόμενο Μουφτή και τον Τοποτηρητή Μουφτή σε 4 αντίγραφα, ένα για κάθε υπογράφοντα, ένα για το αρχείο της Μουφτείας και ένα για την Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Σε περίπτωση εξαιρετικού και έκτακτου κωλύματος μέλους της Επιτροπής καταγραφής, η διαδικασία καταγραφής και παράδοσης-παραλαβής δεν αναστέλλεται και πραγματοποιείται από όσα μέλη είναι παρόντα.


Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία δεν παρίσταται είτε ο Τοποτηρητής είτε ο απερχόμενος Μουφτής, η διαδικασία καταγραφής πραγματοποιείται κανονικά και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από τον Τοποτηρητή, εάν παρίσταται μόνο αυτός, ή πρωτόκολλο παράδοσης από τον απερχόμενο Μουφτή, εάν παρίσταται μόνο αυτός.Η Απόφαση:


Συνιστούμε άμισθη τριμελή επιτροπή για την καταγραφή της κινητής περιουσίας της Μουφτείας Ξάνθης που βρίσκεται στο χώρο που στεγάζεται η Μουφτεία Ξάνθης. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από τα κατωτέρω μέλη ως εξής:


1. Παπαθανασίου Γεώργιο, Προϊστάμενο Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, ως Πρόεδρο
2. Νιζάμ Μεχμέτ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ73 Δασκάλων Μειονοτικής Εκπαίδευσης και Σχολικό Σύμβουλο Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης, ως μέλος
3.Χαλήλ Καράνταϊ , Πρόεδρο Διαχειριστικής Επιτροπής Μουσουλμανικής Περιουσίας Ξάνθης, ως μέλος


Η τριμελής επιτροπή θα διενεργήσει επίσκεψη και λεπτομερή καταγραφή των κινητών (ΑΡΧΕΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ.) που βρίσκονται στη Μουφτεία Ξάνθης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και θα συντάξει πρακτικό καταγραφής. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των κινητών παρίσταται ο απερχόμενος Μουφτής και ο Τοποτηρητής Μουφτής και συνδράμουν την Επιτροπή στο έργο της.


Η ημερομηνία και η ώρα για την παράδοση και παραλαβή καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής παράδοσης και παραλαβής, ο οποίος έχει την ευθύνη ενημέρωσης των μελών της επιτροπής, του απερχόμενου Μουφτή και του Τοποτηρητή Μουφτή.


Στη συνέχεια παρουσία και των δύο, του απελθόντος Μουφτή και του ήδη ορισθέντος Τοποτηρητή Μουφτή, συντάσσεται Πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής το οποίο στο σώμα του περιλαμβάνει το πρακτικό καταγραφής καθώς και τυχόν υπηρεσιακές εκκρεμότητες.


Το Πρωτόκολλο συντάσσεται και υπογράφεται από τον απερχόμενο Μουφτή και τον Τοποτηρητή Μουφτή σε 4 αντίγραφα, ένα για κάθε υπογράφοντα, ένα για το αρχείο της Μουφτείας και ένα για την Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


Σε περίπτωση εξαιρετικού και έκτακτου κωλύματος μέλους της Επιτροπής καταγραφής, η διαδικασία καταγραφής και παράδοσης-παραλαβής δεν αναστέλλεται και πραγματοποιείται από όσα μέλη είναι παρόντα.


Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία δεν παρίσταται είτε ο Τοποτηρητής είτε ο απερχόμενος Μουφτής, η διαδικασία καταγραφής πραγματοποιείται κανονικά και συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από τον Τοποτηρητή, εάν παρίσταται μόνο αυτός, ή πρωτόκολλο παράδοσης από τον απερχόμενο Μουφτή, εάν παρίσταται μόνο αυτός.

 

 

 

Σύνταξη: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Θρησκευτικά
Κοινωνικά
Τοπικά