‘Δήμος Πρότυπο’: Τι δεν ψηφίσαμε και γιατί στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοτική παράταξη ‘Δήμος Πρότυπο’ ενημερώνει για τις θέσεις της και την ψήφο της στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης:

«Τι ΔΕΝ ψηφίσαμε και ΓΙΑΤΙ, στη δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 01 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( dimsimboulio@cityofxanthi.gr ) και ώρα έναρξης 17:00 - 19:00 ώρα λήξης.

 

Έγκριση 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖOYME, ΔΙΟΤΙ α) οι κωδικοί εξόδων παρουσιάζουν αύξηση η οποία γίνεται από αντίστοιχη μείωση του αποθετικού το οποίο κατά την 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 585.017,35 ευρώ ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ β) έχουμε καταψηφίσει και στην Οικονομική επιτροπή.

 Έγκριση 6η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ.

Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Πρόεδρος Δημ. Επ. Παιδείας)

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ.

Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και για έργα πυροπροστασίας από δασικές πυρκαγιές και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι ο Δήμος Ξάνθης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένη μελέτη για έργα πυροπροστασίας στην περιοχή περιμετρικά του ΣΑΜΑΚΩΒ, την οποία οφείλει να υλοποιήσει, όπως είχε υλοποιηθεί αντίστοιχα ανάλογο έργο το καλοκαίρι του 2019 για το ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ της πόλης μας.

 Καθορισμός ειδικοτήτων δύο (2) εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι  οι εν λόγω προσλήψεις έχουν ζητηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στις 7/2/2019 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επαναφορά εισήγησης για την  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖOYME, ΔΙΟΤΙ α) δεν εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους είχαμε  καταψηφίσει το θέμα όταν είχε πρωτοεισαχθεί σε προηγούμενο δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ β) η Δημοτική Αρχή δεν έλαβε υπόψη της, τις επισημάνσεις που είχαν γίνει τότε ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ γ) δεν προέκυψε κάποιο νέο στοιχείο. 

 Δωρεά υγειονομικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ.

Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 Ν.666/1977(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖOYME, ΔΙΟΤΙ η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου της σοβαρότητας του δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖOYME, ΔΙΟΤΙ α) το θέμα έχει επανεισαχθεί για συζήτηση-ψήφιση στο δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο της 31 Μαρ 2020 (9ο θέμα) και είχε καταψηφιστεί ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ β) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν υπάρχει αναρτημένη απόφαση, από την συνεδρίαση εκείνη του θέματος  ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ γ) η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου της σοβαρότητας του δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ δ)  για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έπρεπε κατ’ αρχήν να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, για την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος της διαχείρισης των βιοαποβλήτων (Δήμος Ξάνθης ή ΣΔΑΝΞ ή ενδεχομένως άλλη πρόταση) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ε) Δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΔΙΑΜΑΘ που είναι εν ισχύ, με την προτελευταία μάλιστα προ δεκαμήνου και την τελευταία προ διμήνου ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ στ) δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα οι καφέ κάδοι των 1100 λίτρων, που έχει ήδη προμηθευτεί και παραλάβει ο Δήμος μας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που εκπόνησε κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο και πριν την ανάληψη θητείας της νέας Δημοτικής αρχής ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ζ) η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης δεδομένου του ύψους του κόστους για το Δήμο, που ανέρχεται στο ποσό των 758.440€ συνολικά, στο συνολικό ποσό των 9.154.671€ που η κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 7) θα ελέγχει.

Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως Νόμιμου Εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά Κέντρου Τουριστικής Υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας του Νέστου» στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης)

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο πρόγραμμα WiFi4EU το πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης)

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί ανωνύμων δημοτικών οδών στο 5ο χλμ Ξάνθης – Ιάσμου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ.

 Απαλλαγή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ με την επισήμανση ότι είναι μέτρο το οποίο έχουμε προτείνει και εισηγηθεί μαζί με άλλα 12 συγκεκριμένα μέτρα για τις επιχειρήσεις, μέτρο το οποίο αφορά μόνο μια επαγγελματική ομάδα και όχι όλες και μέτρο το οποίο η Διοίκηση του Δήμου αυθαίρετα και μην έχοντας το δικαίωμα απέρριπτε επανειλημμένα και την συζήτηση και την λήψη απόφασης του και όχι μόνο αυτό αλλά όλα, αλλοιώνοντας την βούληση της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων.

 Έγκριση χρήσης τουριστικού καταλύματος με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖOYME, ΔΙΟΤΙ δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα από την έναρξη διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 καμία συγκεκριμένη ανάγκη με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19 ούτε υπάρχει σχετική αναφορά στην εισήγηση.

 Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου βεβαιώνει ότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΨΗΦΟΥ,  ΔΙΟΤΙ αφορά τον ίδιο Ιδιώτη με το 15ο θέμα».

 

Πολιτικά
Τοπικά