Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 στις 19:00

Εδώ έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη 13 Οκτωβρίου  2020 στις 19:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

 

01ο ΘΕΜΑ :      Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «βαρύ φορτηγό» στις εγκαταστάσεις «βιομηχανική – βιοτεχνική επεξεργασία πλαστικών βιομηχανικών υπολειμμάτων και εμπορική αποθήκη» σε δημοτική οδό αγροκτήματος Κιμμερίων (εισηγητής, Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

02ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ :      Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού, για διαχείριση χρημάτων παγίας προκαταβολής (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

04ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης» (ΔΗΚΕΞ) και ορισμός αμοιβής εκκαθαριστών (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

05ο ΘΕΜΑ :      Δωρεά υλικών, για την αντιμετώπιση COVID-19, σε διάφορους φορείς (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

06ο ΘΕΜΑ :      Υποβολή αιτήματος για την παράταση του χρόνου παραχώρησης χρήσης με μίσθωμα του Δασικού χωριού «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

07ο ΘΕΜΑ :      Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την εφαρμογή της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική Μελέτη Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος «ΔΡΥΜΟΥ» για τη δεκαετία 2021-2030 (εισηγητής Σιαμπάν Μπαντάκ, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

 

08ο ΘΕΜΑ :      Λύση μίσθωσης, απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Υποθηκοφυλάκειο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Ανιδήμαρχος Ξάνθης)

09ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση εκ νέου δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο Σωματείο «Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης» (ΕΠΣ) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, διέκοψε τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η συνεδρίαση του οργάνου θα συνεχισθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 στις 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά