Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024

Την Πέμπτη  25 Ιανουαρίου 2024 στις 18:00 συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του οργάνου:

Η Ημερήσια διάταξη:

 1. Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 4. Ορισμός αιρετών αντιπροσώπων Δήμου Ξάνθης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 5. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Δράμας
 6. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης, επί της οδού Μιαούλη
 7. Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης για φορτηγά κάτω των 4 τόνων, επί της οδού Δημοκρίτου
 8. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Κύθνου
 9. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, δίπλα σε ήδη υπάρχουσα, ως επέκταση, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
 10. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
 11. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, επί της οδού Ανδριανουπόλεως
 12. Έγκριση της αριθμ.35/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την «Απόρριψη εμπροθέσμως υποβληθείσας ένστασης, κατά της αριθμ.100/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης»
 13. Προσωρινή απαλλαγή μισθώματος ακινήτου, ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, λόγω ειδικών συνθηκών περιορισμού της λειτουργίας του (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 15. Εκμίσθωση με τη διενέργεια δημοπρασίας υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 16. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης, για την έγγραφη δήλωση αποδοχής μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αναστάσιος Ταρενίδης)
 17. Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση (με Απόφαση Δημάρχου) της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών Πραγμάτων και Ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 18. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 19. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων και ορισμός μελών, για το έτος 2024 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 20. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2024, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 21. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2024, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 22. Συγκρότηση των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και των Επιτροπών για την παρακολούθηση - παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2024, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 23. Μη ορισμός επιπλέον τεχνικού υπαλλήλου για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή φυσικού εδάφους τής παρ.8 του άρθρου 151 του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο» και μη ορισμός νέας επιτροπής επανελέγχου τού χαρακτηρισμού και της παραλαβής τού φυσικού εδάφους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 24. Μη ορισμός επιπλέον τεχνικού υπαλλήλου για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή φυσικού εδάφους τής παρ.8 του άρθρου 151 του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού, από τη ΧΘ0 μέχρι τη ΧΘ0+533» και μη ορισμός νέας επιτροπής επανελέγχου τού χαρακτηρισμού και της παραλαβής τού φυσικού εδάφους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά
Δήμος Ξάνθης