Ακούστε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 στις 17:30

Ακούστε τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη  25 Απριλίου 2024 στις  17:30 

Η Ημερήσια Διάταξη:

 

 1. Έγκριση της αριθμ.35/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την «Απόρριψη εμπροθέσμως υποβληθείσας ένστασης, κατά της αριθμ.100/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης»
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό”, στην εγκατάσταση “συνεργείο αυτοκινήτων” σε δημοτική οδό αγροκτήματος Χρύσας τής ΔΕ Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, για αντιπροσωπευτικό όχημα “ελαφρύ φορτηγό”, στην εγκατάσταση “συνεργείο αυτοκινήτων” στο 1,5χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης - Καβάλας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 4. Τοποθέτηση σταθμών ελέγχου διαρροών, σε οδούς τού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στους Ε΄, ΣΤ΄, & Η΄, παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 6. Έγκριση συνέχισης έργων που εκτελούνται από την Τεχνική Υπηρεσία (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 7. Έγκριση παραχώρησης τμημάτων κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Ελευθερίας και πλατεία Δημοκρατίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 8. Μεταφορά πίστωσης στα ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» & «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 9. Έγκριση σχεδίου Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Ξάνθης και ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης περιστατικών φυσικών καταστροφών και έκτακτης ανάγκης για τον Δήμο Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου)
 10. Καθορισμός τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους παιδικούς – βρεφικούς – βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος ΔΕ)
 11. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός, Πρόεδρος ΔΕ)
 12. Έγκριση κριτηρίων μοριοδότησης και καθορισμός διαδικασίας αιτήσεων επανεγγραφών και νέων εγγραφών στους βρεφικούς – παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς τής Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ελένη Γιάνναρου)
 13. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επιλογής, εγγραφών, διαγραφών και μείωσης ή απαλλαγής τροφείων βρεφών – νηπίων, στους βρεφικούς – παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς τής Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ξάνθης, για το σχολικός έτος 2024-2025 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ελένη Γιάνναρου)
 14. Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης (τακτικού και αναπληρωτή) προς αντικατάσταση των ορισμένων, για τη συμμετοχή στις Επιτροπές Διαχείρισης (Ε.Δ.Π.) α) του τρέχοντος τοπικού προγράμματος CLLD LEADER και β) του νέου τοπικού προγράμματος LEADER 2023- 2027, που έχει συστήσει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Ευστράτιος Κοντός)
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 16. Αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου στο ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης και συνεπής τροποποίηση της με αριθμό 4/2024 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 17. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης)
 18. Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 19. Ανάκληση της αριθμ.87/2023 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ ΟΤΑ Ν. Ξάνθης», δωρεάν παραχώρηση στον Σύλλογο «Ερασιτεχνών Αλιέων Ν. Ξάνθης» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 20. Παραμονή Κέντρου Κοινότητας, παράρτημα Δροσερού σε μισθωμένο ακίνητο και διενέργεια δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 21. Ρυθμίσεις οφειλών και εξόφληση εναπομείναντος κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.4483/2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 22. Έγκριση της αριθμ.5/2024 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με «Ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 23. Έγκριση της αριθμ.7/2024 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2024» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 24. Έγκριση της αριθμ.8/2024 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», σχετικά με «Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2023» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά
Δήμος Ξάνθης