ΣΜΜΙΔΕ Ξάνθης: Καθυστερήσεις ελέγχου και τελικής εκταμίευσης αιτήσεων προγράμματος «Φωτοβολταϊκά Στη Στέγη»

Εντός προεκλογικής περιόδου, μετά τη διάλυση της Βουλής (ΦΕΚ 99/Α/22-4-2023) δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/28.4.2023 κοινή απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος ’’Φωτοβολταϊκά στη Στέγη’’» (ΦΕΚ 2903/Β/2-5-2023).

Μετά την τελευταία τροποποίηση του προγράμματος (ΦΕΚ 2173/Β/8-4-2024) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιδότησης έληξε την 15/5/2024, οπότε και έχει ήδη οριστικοποιηθεί η κατανομή των αιτήσεων οι οποίες έχουν εγκριθεί στο σύνολό τους.

Το πρόγραμμα αφορά Επιχορήγηση Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) σταθμού με ποσοστά από 20%-75% και Επιχορήγηση Μπαταρίας με ποσοστά από 90%-100%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό επιδότησης ΦΒ σταθμού είναι 35-65% και της Μπαταρίας 100%, οδηγώντας συνήθως σε ποσά επιχορήγησης από 10.000€-20.000€ ανά αίτηση.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα, δεν προβλέπεται προκαταβολή επιχορήγησης (0%), ενώ η αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης γίνεται με απαιτούμενο δικαιολογητικό το Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ (Άρθρο 13 παρ.1v.), η οποία εκδίδεται μετά από επιτόπια αυτοψία του ΔΕΔΔΗΕ για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου.

Μάλιστα, για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης απαιτείται διαδικασία διοικητικού ελέγχου φακέλου και επιτόπιου ελέγχου εγκατάστασης από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία απαιτεί συνήθως από 1-3 μήνες ανάλογα με την περιοχή και τον φόρτο εργασίας. Σημειώνεται πως για την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ αναρτώνται περί τα 16 έγγραφα τα οποία και ελέγχονται ενδελεχώς από το αρμόδιο τοπικό τμήμα. Έπειτα, ο έλεγχος των αιτήσεων για την καταβολή της επιχορήγησης είναι καθαρά διοικητικός επί των αναρτημένων δικαιολογητικών (περίπου 5). Αντιλαμβανόμενοι πως ο ουσιαστικός έλεγχος ως προς την πληρότητα της εγκατάστασης γίνεται πριν την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης, ο έλεγχος για την τελική επιχορήγηση περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο των παραστατικών με εκτιμώμενο χρόνο ελέγχου της κάθε αίτησης σαφώς μικρότερο της μία εργάσιμης ώρας.

Παρά ταύτα, από τις 26/7/2023 που ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την καταβολή επιχορήγησης, λίγες μόνο αιτήσεις έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο έλεγχο και έχουν πληρωθεί, ενώ σύμφωνα με αναφορές συναδέλφων ο χρόνος ελέγχου είναι από 2-3 μήνες και ο χρόνος επανελέγχου ακόμη 2-3 μήνες σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια έλλειψη, με αποτέλεσμα να μεσολαβούν τουλάχιστον 6 μήνες από την εγκατάσταση ως την εξόφληση, αν ληφθεί υπόψη και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δήλωση ετοιμότητας προς τον ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση της παραπάνω απαιτούμενης Βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης (1-3 μήνες ανάλογα την περιοχή).

Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και οδηγεί σε οικονομική ασφυξία τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το πρόγραμμα, ενώ καλλιεργεί και κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των ωφελούμενων του προγράμματος πολλοί από τους οποίους καλούνται να καταβάλουν το σύνολο του ποσού της επιδότησης και να αναμένουν την επιστροφή του.

Επιπλέον, η προθεσμία για κάθε αίτηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης είναι 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης, χωρίς δυνατότητα παράτασης, οδηγώντας σε πολλές περιπτώσεις σε οικονομική αδυναμία έγκαιρης ολοκλήρωσης του έργου ελλείψει αποπληρωμής προηγούμενων έργων.

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες σας, με στόχο τον έλεγχο της κάθε αίτησης που υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματική ροή που θα καταστήσει εφικτή την εγκατάσταση και του τελευταίου ΦΒ σταθμού που έχει υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις αρχές Μαΐου 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Δέσποινα Κουγιουμτζόγλου

Τοπικά