Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Συνεδρίασε  την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019  στις  14:00 το μεσημέρι  σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιου Ξάνθης με  25 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακούστε όλη τη συνεδρίαση του οργάνου:

 

Η ημερήσια διάταξη:

 

01ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

02ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων» εργολαβία: «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο του πύργου του ρολογιού και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 1ου ΣΠ και παράτασης του καθαρού χρόνου σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του έτους 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ3457/5-7-2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 16/2019 απόφαση της ΕΠΖ η οποία αφορά «Έγκριση πεπραγμένων έτους 2018» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

08ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της παρόδου Αντίκα 27 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

09ο ΘΕΜΑ : Αλλαγή χρήσης θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανδ. Δημητρίου 51-53 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων εντός αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ενότητας Ξάνθης (εισηγήτρια Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου Πρόεδρος ΔΚ Ξάνθης)

11ο ΘΕΜΑ : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

12ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Θεόδωρος Πιπέλης)

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των αριθμ.6451 και 7104/2019 εισηγήσεων για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

14ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη αιτήματος παράτασης για την εναρμόνιση των υφιστάμενων περιπτέρων σύμφωνα με το άρθρο 15του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

16ο ΘΕΜΑ : Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων περιόδου 2020 – 2023 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στο Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.149/2017προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.6/2019 απόφαση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ :Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης  οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

23ο ΘΕΜΑ : Λύση μίσθωσης του αριθμ.14 καταστήματος της δημοτικής αγοράς (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

24ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση φιλοξενίας κατά την περίοδο των Γιορτών Παλιάς Πόλης (συντάκτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

25ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (συντάκτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Κοινωνικά
Πολιτικά
Πολιτιστικά
Τοπικά