Οι δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Μετά την ματαίωση των κατά την 17-5-2019 και 21-5-2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ.11331/2019 και 11861/2019 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, πραγματοποιήθηκε  τη Δευτέρα 24  Ιουνίου 2019 στις  14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων των προηγούμενων δύο προσκλήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 (σημείωση: 112 παρ. 3 για Κοινοτικό Συμβούλιο) του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

1ο Συμβούλιο Η ημερήσια διάταξη:

01ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Εφορεία του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Χρύσας (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Εφορεία του 2ου μειονοτικού δημοτικού σχολείου Κιμμερίων (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας σε οδούς κατά τη διενέργεια ειδικών δοκιμασιών που έχουν επιλεγεί από τη Δ/νση μεταφορών και Επικοινωνιών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Θωμάς Ηλιάδης)

04ο ΘΕΜΑ : Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης για το έργο: «Ανακαίνιση Νηπιαγωγείου Δαφνώνα»

05ο ΘΕΜΑ : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στην ετερόρρυθμη εταιρεία «MODOLE OUTLET E.E.» στο 2ο χλμ Ξάνθης Πετεινού (συντάκτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

07ο ΘΕΜΑ : Παράταση υπάρχουσας σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, παράταση υπάρχουσας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

 

Επίσης:

2ο Συμβούλιο

Τη Δευτέρα  24 Ιουνίου 2019 στις  14:30 συνεδριάζει, σε τακτική συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής για την κατανομή των χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την προεκλογική προβολή των υποψήφιων κομμάτων για τις Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση των αριθμ.3/2019 & 23/2019 προγενέστερων αποφάσεων Δ.Σ. Ξάνθης σχετικά με την «Μερική τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό» (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου) (θέμα εξ αναβολής)

04ο ΘΕΜΑ :Επικαιροποίηση της με αριθ.288/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για τον ορισμό οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 12 της ΚΥΑ 43650/7-6-19 (ΦΕΚ 2213/8-6-19/τ.Β΄) (συντάκτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

05ο ΘΕΜΑ : Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγίας Λαύρας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ) (θέμα εξ αναβολής)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης, Δημοτικών Συμβούλων και δημότη (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την υποβολή Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του  Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

10ο ΘΕΜΑ :Μείωση ή μη μισθώματος καταστήματος επί της οδού Μπρωκούμη 39-40, κληροδοτήματος Κουγιουμτζόγλου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

11ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 8ο νηπιαγωγείο Ξάνθης (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

12ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

13ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)

Οι συνεδριάσεις μεταδόθηκαν  απευθείας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης.

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου 

Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά