Ακούστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίασε την Τρίτη  5 Φεβρουαρίου  στις  18:00 σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης  με  28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Η συνεδρίαση μεταδόθηκε  απευθείας από το Ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Ξάνθης "Όμορφη Πόλη 89,9"

Εδώ έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τη συνεδρίαση ολόκληρη:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
01ο ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
02ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
03ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός χώρου λειτουργίας και θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)
04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 1/14-1-2019 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την παράταση για το χρονικό διάστημα των αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)
05ο ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
06ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
07ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
08ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αριθμ.πρωτ.2119 & 2710/2019 εισηγήσεων παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
09ο ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
10ο ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
11ο ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση - μερική τροποποίηση της με αρ.3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.53/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
13ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
14ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
15ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
17ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
18ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
21ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Ξάνθης στο ένθετο «Τhe gold book of Xanthi» του περιοδικού Icons (εισηγήτρια Αριστέα Αλατά)
22ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων λόγω θανάτου των δικαιούχων, των οποίων η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης εκ διαδοχής, δεν μεταβιβάζεται (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)
23ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμο του ΚΟΚ (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
24ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
25ο ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμό 355/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θάμυρις» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
26ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
27ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
28ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 
 
 
 
 
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου
Κοινωνικά
Πολιτικά
Τοπικά